Previous
Next
STT Dịch Vụ Chi Phí
Khám và tư vấn (VAT 0%)
1Khám tổng quát định kỳ
2Chụp phim X quang quanh chóp
3Chụp phim toàn cảnh
4Điều trị giảm đau cấp cứu [1 lần]
5Lấy dấu sơ khởi [2 hàm]
6Chụp khớp thái dương hàm
Điều trị nha chu và nha khoa phòng ngừa (VAT 0%)
1Khám tổng quát định kỳ
2Chụp phim X quang quanh chóp
3Chụp phim toàn cảnh
4Điều trị giảm đau cấp cứu [1 lần]
5Lấy dấu sơ khởi [2 hàm]
6Chụp khớp thái dương hàm
Điều trị loạn thái dương hàm (VAT 0%)
1Khám tổng quát định kỳ
2Chụp phim X quang quanh chóp
3Chụp phim toàn cảnh
4Điều trị giảm đau cấp cứu [1 lần]
5Lấy dấu sơ khởi [2 hàm]
6Chụp khớp thái dương hàm
Chữa răng ( VAT 0%)
1Khám tổng quát định kỳ
2Chụp phim X quang quanh chóp
3Chụp phim toàn cảnh
4Điều trị giảm đau cấp cứu [1 lần]
5Lấy dấu sơ khởi [2 hàm]
6Chụp khớp thái dương hàm
Nội nha (VAT 0%)
1Khám tổng quát định kỳ
2Chụp phim X quang quanh chóp
3Chụp phim toàn cảnh
4Điều trị giảm đau cấp cứu [1 lần]
5Lấy dấu sơ khởi [2 hàm]
6Chụp khớp thái dương hàm
Nhổ răng - Tiểu phẫu thuật (VAT 0%)
1Khám tổng quát định kỳ
2Chụp phim X quang quanh chóp
3Chụp phim toàn cảnh
4Điều trị giảm đau cấp cứu [1 lần]
5Lấy dấu sơ khởi [2 hàm]
6Chụp khớp thái dương hàm
Phục hình tháo lắp (chưa bao gồm 10% VAT)
1Khám tổng quát định kỳ
2Chụp phim X quang quanh chóp
3Chụp phim toàn cảnh
4Điều trị giảm đau cấp cứu [1 lần]
5Lấy dấu sơ khởi [2 hàm]
6Chụp khớp thái dương hàm
Phục hình cố định (chưa bao hồm 10% VAT)
1Khám tổng quát định kỳ
2Chụp phim X quang quanh chóp
3Chụp phim toàn cảnh
4Điều trị giảm đau cấp cứu [1 lần]
5Lấy dấu sơ khởi [2 hàm]
6Chụp khớp thái dương hàm
Tẩy trắng răng (chưa bao hồm 10% VAT)
1Khám tổng quát định kỳ
2Chụp phim X quang quanh chóp
3Chụp phim toàn cảnh
4Điều trị giảm đau cấp cứu [1 lần]
5Lấy dấu sơ khởi [2 hàm]
6Chụp khớp thái dương hàm
Chỉnh hình răng (chưa bao hồm 10%)
1Khám tổng quát định kỳ
2Chụp phim X quang quanh chóp
3Chụp phim toàn cảnh
4Điều trị giảm đau cấp cứu [1 lần]
5Lấy dấu sơ khởi [2 hàm]
6Chụp khớp thái dương hàm